Hakkımızda
İç Kontrol Koordinatörlüğü

Kamu kurumlarında “ İç Kontrol Sistemi’nin kurulması gerekliliğinden ilk kez 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda söz edilmiştir. Kanunun 55. Maddesinde iç kontrol şöyle tanımlanmıştır: İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

İç Kontrolün amacı;
a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,
b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,
c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,
d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,
e) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını, sağlamaktır.


Genel Müdürlüğümüzde ilk kez 2013 yılında Yönetim Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı altında İç Kontrol Birimi oluşturulmuştur. İç Kontrol Birimi 13 Kasım 2014 tarihli teşkilat şemasında koordinatörlük olarak isimlendirilmiş ve doğrudan Genel Müdürlük Makamına bağlanmıştır. İç Kontrol Koordinatörlüğü halen Genel Müdürlük Makamına bağlı olarak görev yapmaktadır.

İç Kontrol Koordinatörlüğü; mevzuatın öngördüğü biçimde, Genel Müdürlük bünyesinde iç kontrol standartlarının oluşturulmasına, standartların uygulanmasına, gerekli iyileştirmelerin yapılmasına ve iç kontrol standartlarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmektedir. Kamu yönetiminde kabul edilen iç kontrol standartları Avrupa Birliğinin benimsediği COSO modelini esas almaktadır. Bu model iç kontrolü birbiriyle ilişkili beş unsurla tanımlayan bütünleştirilmiş bir çerçeve sunmaktadır.

İç kontrol bir süreçtir. İç kontrol kişiler tarafından uygulanır. Sadece politikalar, prosedürler ve formlardan oluşmaz, aynı zamanda insanları da kapsar. İç kontrol, kurumun yönetimine makul bir güvence sağlar, yüzde yüz güvence sağlayamaz. İç kontrol hedeflere ulaşılması için bir araçtır, kendisi amaç değildir.


İç Kontrol Sistemi kurumlara aşağıdaki faydaları sağlar:

  • Yönetimi dış denetime hazır kılar, hesap verebilirliği güçlendirir.
  • Yeni yönetici ve personelin adaptasyon ve verim alınabilme süresini kısaltır.
  • Kurumsallaşma ve kurumsal yönetimi güçlendirir.
  • Risklerin kayıp gerçekleşmeden önlenmesini sağlar.
  • Kurum genelinde görev ve sorumlulukları netleştirir.
  • İş akışlarını ve iş yapışı standardize eder, uygulamaları standartlara bağlar.
  • Üst yönetimin kurum performansını izlemesini ve düşük performansın nedenlerini sorgulamasını sağlar.

İç Kontrol Koordinatörlüğü